Sommarläger i Kalix

Sommarläger för 20-24 stycken barn 11-12 år i Kalix kommun juli 2021  

Syftet med lägret är att
* stärka individens tilltro till sin egen förmåga att vara med och påverka och skapa framtiden. Metoden är upplevelsebaserad och använder teknik och matematik som verktyg. Varje kontakt och hela kursen bygger på att vi erbjuder en trygg, tillåtande och inkluderande miljö där deltagare kan dela tankar och ställa frågor om det som känns relevant för dem själva. Med kvinnliga förebilder visar vi att alla kan arbeta med teknik och naturvetenskap. Lustfyllda aktiviteter inspirerar till fortsatt eget utforskande och lärande.        

Två barngrupper deltar i varsitt tredagarsläger mellan kl 10-14

Alla barn har samma rättigheter och lika värde

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn.

Alla barn har rätt till liv och utveckling.

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad

Kalix kommun har som mål att främja och utveckla barn och ungdomars utveckling:

Det informella lärandet är en viktig del i det livslånga lärandet. Under fritiden skapas nya sociala kontakter och nätverk. Kulturen och föreningslivet är verktyg till insikter och kunskaper om sig själv, relationer och samhället. En jämställd fritid ger möjligheter till mångfald och delaktighet. Att bygga digitala och fysiska mötesplatser där mångfald, kreativitet och engagemang på ungdomars villkor är viktigt Syftet med Ungdomsfonden är att skapa möjligheter och stödja alternativa och kanske även nya mötesformer och aktiviteter för ungdomar i Kalix Kommun.

Målet är att barn och unga i Kalix kommun ska utöka sin sociala arena, stärkas som individer och grupp samt förbättra både fysiska och psykiska hälsan. 2

Arrangörer: Den ideella föreningen Tech Missionary i samarbete med Ett Gladare Sverige AB

Kontaktperson: Nina Lindström